TIETOSUOJASELOSTE - Subway-kampanjat

Subway tallentaa ja käsittelee henkilötietoja EU:n tietosuoja-asetuksen (679/2016) ja kansallisen tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Päivitetty: 25.5.2018

1. REKISTERIN NIMI

Subway-kampanjarekisteri

2. REKISTERINPITÄJÄ

Subway Franchise Advertising Trust B.V
Prinsengracht 13 C
1015 DK Amsterdam
Alankomaat
Tietosuojavastaava: Raisa Wallenius, Wallenius_r@subway.com

3. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA OIKEUSPERUSTE

Henkilötietojen käsittely perustuu kampanjaan osallistuvan henkilön suostumukseen. Henkilötietoja käsitellään kampanjan toteuttamiseksi sekä tilastointia varten.

4. REKISTERÖITYJEN RYHMÄT

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: nimi, puhelinnumero, sähköposti, osallistumiseen liittyvä tieto ja verkkoyhteyden IP-osoite.

5. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTTÄMINEN

Henkilötiedot poistetaan yhden (1) kuukauden kuluttua kampanjan päättymisestä. Anonymisoituja tietoja saatetaan säilyttää tämän jälkeenkin.

6. HENKILÖTIETOJEN LUOVUTTAMINEN

Valvoja ja/tai Järjestäjä voi kerätä osallistujien verkossa, Kampanjan yhteydessä antamia henkilötietoja SUBWAY®-KAMPANJAN järjestämistä ja hallinnoimista varten ja voi tässä tarkoituksessa myös luovuttaa tällaisia henkilötietoja kolmansille osapuolille, muun muassa asiamiehille, toimeksisaajille, palveluntarjoajille, palkinnot toimittaville tahoille ja vaadittaessa myös viranomaisille.

Tietoja ei siirretä rekisterinpitäjän toimesta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

7. HENKILÖTIETOJEN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmissä käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti ottaen huomioon uusimman tekniikan ja toteuttamiskustannukset ja käsittelyn aiheuttamat riskit luonnollisten henkilöiden oikeuksille ja vapauksille. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti yllä mainittujen periaatteiden mukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

8. TARKASTUSOIKEUS JA OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

9. MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. VALVONTAVIRANOMAINEN

Tietosuojavaltuutetun toimisto
PL 800
00521 Helsinki
tietosuoja@om.fi