TIETOSUOJASELOSTE - Subwayn catering-tilauksetPäivitetty: 25.5.20181. REKISTERIN NIMI

Catering-tilausten rekisteri2. REKISTERINPITÄJÄ

Subway Franchise Advertising Trust B.V
Prinsengracht 13 C
1015 DK Amsterdam
Alankomaat
Tietosuojavastaava: Raisa Wallenius, Wallenius_r@subway.com3. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA OIKEUSPERUSTE

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on catering-sopimuksien solmiminen.

Henkilötietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän ja tilaajan väliseen sopimukseen.4. REKISTERÖITYJEN RYHMÄT

Rekisteriin tallennetaan catering-asiakkaiden henkilötietoja.5. HENKILÖTIETORYHMÄT

Rekisteriin tallennettavia henkilötietoja ovat: etunimi, sukunimi, osoite, puhelinnumero, sähköposti, IP-osoite sekä tiedot tilatuista tuotteista ja tuotteiden toimituksesta.6. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTTÄMINEN

Henkilötiedot poistetaan yhden (1) kuukauden kuluttua tilauksesta. Tilastointia varten säilytetään anonymisoituja tietoja.7. HENKILÖTIETOJEN LUOVUTTAMINEN

Henkilötiedot toimitetaan tilauksen vastaanottaneeseen Subway-ravintolaan.
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille, lukuun ottamatta ravintolaa, jonne tilaus on tehty. Tietoja ei siirretä rekisterinpitäjän toimesta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.8. HENKILÖTIETOJEN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmissä käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti ottaen huomioon uusimman tekniikan ja toteuttamiskustannukset ja käsittelyn aiheuttamat riskit luonnollisten henkilöiden oikeuksille ja vapauksille. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti yllä mainittujen periaatteiden mukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Rekisterinpitäjä huolehtii myös tilauksia toimittavien ravintoloiden ohjeistuksesta huolelliseen ja asianmukaiseen henkilötietojen käsittelyyn.9. TARKASTUSOIKEUS JA OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).10. MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja tietosuojalain mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).